Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Hárky

V Exceli sa dajú vytvárať rozsiahle tabuľky, komplikované výpočty, grafy a atď. Ak by sme mali všetko na jednom hárku, práca s údajmi a jednotlivými prvkami by mohla byť značne komplikovaná. Excel nám umožňuje v rámci jedného súboru (zošita) vytvárať viacero hárkov, ktoré môžu obsahovať odlišný obsah a sú na sebe nezávislé. Väčší počet rozsiahlych tabuliek môžeme rozmiestniť na samostatné hárky, alebo napríklad pri štatistickom mesačnom spracovaní firemných ukazovateľov vytvoríme pre jednotlivé mesiace hárky. Na obrázku 1 je zvýraznená pozícia ušiek hárkov.

Zvýraznené ušká hárkov v MS Excel
Obrázok 1 Zvýraznené uška hárkov

Premenovanie a vytváranie hárkov

Nový zošit štandardne obsahuje 3 hárky. Nové hárky majú názov Hárok a číslo. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme hárky premenovať:

Postup 1Postup 2

Dvojklik na uško hárka, ktorý chceme premenovať. Názov sa označí a stačí len prepísať názov. Na obrázku nižšie je zobrazený stav po dvojkliku na Hárok1.

Premenovanie hárka v MS Excel

Pravým kliknutím myšky na názov hárka a výberom príkazu “Premenovať” z kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka pre uško hárka v MS Excel

Po kliknutí na príkaz sa umožní úprava názvu hárku.

Premenovanie hárka v MS Excel

Pokiaľ nám nestačia 3 hárky v zošite jednoducho si pridáme ďalšie:

Postup 1Postup 2

Kliknutím na zvýraznený príkaz na obrázku nižšie

Zvýraznený príkaz na pridanie hárku v MS Excel

Pravým kliknutím myšky na názov hárka a výberom príkazu “Vložiť…” z kontextovej ponuky. Nový hárok sa vloží naľavo od toho hárka, na ktorý klikneme. Kedykoľvek môžeme meniť poradie hárkov (nižšie v tejto lekcii), takže je jedno, na ktorý z existujúcich hárkov klikneme.

Kontextová ponuka pre uško hárka v MS Excel

Následne sa zobrazí okno Vloženie, ktoré obsahuje značné množstvo možnosti nás bude zaujímať len prvá Hárok a potvrdíme Enter.

Okno Vloženie v MS Excel

Zmena poradia a odstránenie hárkov

Časom môžu v zošitoch pribúdať ďalšie hárky a pravdepodobne ich budeme chcieť usporiadať. Zvyčajne sa najviac využívané hárky umiestňujú do ľavej časti zoznamu hárkov a súvisiace sa posúvajú k sebe. Hárok môžeme presunúť nasledovnými postupmi:

Postup 1Postup 2

Ľavým tlačidlom na myške uchopíme uško hárka a presúvame medzi ďalšími hárkami. Počas držania ľavého tlačidla sa zobrazuje šipka
Šipka pri presune hárka v MS Excel
, ktorá ukazuje kam sa presunie hárok po pustení tlačidla. Ku kurzoru sa pridá ikona listu, ktorou Excel označuje presun hárka.

Presun hárka na inú pozíciu v MS Excel

Ak by sme počas presunu držali Ctrl, tak Excel nepresunie hárok, ale vytvorí kópiu hárka. Ctrl je potrebné držať hlavne keď pustíme ľavé tlačidlo na myške. Vytváranie kópie je znázornené pozmeneným kurzorom oproti obrázku vyššie.

Vytváranie kópie hárka v MS Excel

Klikneme na hárok, ktorý chceme presunúť pravým tlačidlom myšky a vyberieme príkaz “Premiestniť alebo kopírovať…”

Príkaz premiestniť alebo kopírovať z kontextovej ponuky pre hárok v MS Excel

V zobrazenom okne (obrázok nižšie) vyberieme, pred ktorý hárok chceme presunúť a potvrdíme OK.

Kopírovanie hárku prostredníctvom okna "Premiestniť alebo kopírovať" v MS Excel

Tento postup je väčšinou nepraktický pri presune hárkov, hodí sa hlavne ak máme v zošite veľa hárkov, alebo chceme kopírovať hárok do iného zošita. V spodnej časti sa nachádza aj zaškrtávacie políčko “Vytvoriť kópiu”.

Odstránenie hárku

Pre odstránenie hárku klikneme na uško hárka pravým tlačidlom na myške a z kontextovej ponuky vyberieme Odstrániť (obrázok 2). Prázdny hárok sa odstráni hneď. Ak by sme na hárku niečo mali Excel zobrazí výzvu na potvrdenie odstránenia, aby sme si omylom nezmazali údaje.

Odstránenie hárku cez kontextovú ponuku v MS Excel
Obrázok 2 Odstránenie hárku

Veľký počet hárkov

Niektoré Excelovské súbory (zošity) môžu obsahovať veľký počet hárkov a v spodnej časti Excelu sa zobrazí len malá časť (obrázok 3). Naľavo od ušiek hárkov môžeme vidieť šipky
Šipky na posun zoznamu hárkov v MS Excel
, ktorými môžeme posúvať zoznam hárkov. Na obrázku 3 je vidno za hárkami Št. 2017-03 a Št. 2017-04 ako Excel naznačuje pomocou …, že zoznam hárkov pokračuje ďalej, len je prekrytý vodorovným posuvníkom.

Veľký počet hárkov v zošite MS Excel
Obrázok 3 Veľký počet hárkov

Posúvanie ušiek hárku môže niekedy trvať dlho ak máme veľký počet nezobrazených hárkov. Potom je výhodnejšie kliknúť na niektorú z šipiek pravým tlačidlom na myške a zobrazí sa kompletný zoznam hárkov (obrázok 4).

Kompletný zoznam hárkov v MS Excel
Obrázok 4 Kompletný zoznam hárkov

Zdieľať