Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Základné funkcie

Za určitých okolností môže byť použitie vzorcov dosť komplikované, napríklad ak chceme sčítať 50 čísiel v stĺpci A a začínajú od bunky A1 vzorec by vypadal
=A1+A2+A3+A4+…+A50
zadávať takýto vzorec by bolo značne komplikované a ľahko by sme sa mohli pomýliť. Excel nám ponúka 5 základných funkcií, ktorými si môžeme značne uľahčiť niektoré výpočty. 5 základných funkcí, v zátvorkách anglické názvy:

 • Suma (Sum)
 • Priemer (Average)
 • Počet čísiel (Count)
 • Max (Max)
 • Min (Min)

Výhoda je, že všetkých 5 základných funkcií môžeme použivať rovnako, len sa líšia inými výsledkami. Princíp použitia základných funkcií bude vysvetlený na funkcii Suma.

Základné funkcie nájdeme na karte Domov, v skupine tlačidiel Úpravy, zvýraznené na obrázku 1. Zaujíma nás príkaz
Príkaz na vloženie funkcie v MS Excel
kliknutím na znak sumy ∑ vložíme rovno funkciu suma a kliknutím na šipku sa rozbalí ponuka základných funkcií.

Zvýraznený príkaz na vloženie základnej funkcie v MS Excel
Obrázok 1 Zvýraznený príkaz na vloženie základnej funkcie

Použitie funkcie Suma

Funkcia Suma sčítava čísla v oblasti (oblastiach). Ukážku si spravíme s údajmi na obrázku 2. Cieľom je vypočítať súčet bodov pre všetkých študentov.

Vzorové údaje na výpočty s funkciami v MS Excel
Obrázok 2 Vzorové údaje

Údaje z obrázka 2 na skopírovanie
ŠtudentTest ATest BPočet bodov
Alexej7348121
Dáša365692
Malvína4263105
Ernest8358141
Rastislav6598163

Môžeme použiť následujúce 3 postupy.

Postup 1Postup 2Postup 3
 1. Označíme bunku, v ktorej chceme mať výsledok súčtu.
  V našom príklade môžeme označiť napríklad G3
 2. Klikneme na príkaz vložiť funkciu
  Príkaz na vloženie funkcie v MS Excel
  použitím ∑ sa v označenej bunke zobrazí “=sum(C3:F3)”
  Pre výber inej funkcie klikneme na šipku a zobrazí sa všetkých 5 základných funkcií.
 3. Vyznačíme oblasť buniek, ktoré chceme do funkcie zahrnúť.
  V našom príklade Excel navrhol zahrnúť oblasť C3:F3, ak by táto oblasť bola správna, tak potvrdíme funkciu klávesou Enter. Mali by sme však vyznačiť oblasť E3:E7. Pri označovaní novej oblasti ignorujeme navrhovanú oblasť. Označovať oblasť začíname od stredu bunky, nie na okraji. Kurzor pri označovaní by mal správne vypadať takto
  Kurzor na označenie bunky alebo oblasti v MS Excel
 4. Potvrdíme klávesou Enter

Výhodou tohto postupu je, že ho môžeme použiť vždy a výsledok môže byť v ľubovoľnej bunke. Za nevýhodu by sme mohli považovať zdĺhavý postup.

 1. Označíme oblasť, z ktorej chceme vypočítať funkciu a súčasne aj bunky, do ktorých chceme funkciu vložiť.
  Pre príklad na obrázku 2 by sme mohli označiť oblasť ako na obrázku 3.
  Označenie oblasti pre použitie funkcie v MS Excel
  Obrázok 3 Vyznačenie oblasti pred použitím funkcie
 2. Vyberieme funkciu, ktorú chceme použiť.
  Príkaz na vloženie funkcie v MS Excel
  Klikneme na ∑ pre použitie sumy, alebo šipku pre výber inej funkcie.

Tento postup je veľmi rýchly, ale nedá sa použiť vždy. Ideálne použitie je vtedy ak bunky, z ktorých chceme vypočítať funkciu sú susedné s tými, kde chceme mať výsledok výpočtu. Tento postup by fungoval aj v tedy ak by sme označili len bunku E8 a pokračovali 2. krokom.

Napísaním funkcie do bunky. Označíme ľubovoľnú bunku a napíšeme “=SUM(E3:E7)“, potvrdíme klávesou Enter.

Tento postup je vhodný hlavne pre skúsených používateľov, ktorí poznajú anglické názvy funkcií.

Použitie ďalších funkcií

Jednotlivé základné funkcie:

 • Suma – vypočíta súčet zo zahrnutých čísiel
 • Priemer – vypočíta priemer zo zahrnutých čísiel
 • Počet čísiel – spočíta počet číselných údajov v bunkách zo zahrnutých čísiel
 • Max – vyberie najvyššiu hodnotu zo zahrnutých čísiel
 • Min – vyberie najnižšiu hodnotu zo zahrnutých čísiel­

Vyššie sme si ukázali použitie funkcie Suma, ak by sme chceli použiť inú zo základných funkcií, klikli by sme na šipku v príkaze
Príkaz na vloženie funkcie v MS Excel
a zobrazí sa ponuka na obrázku 4, z nej už len vyberieme požadovanú funkciu. Celý zvyšný postup je rovnaký ako pre funkciu Sum.

Výber základných funkcií v MS Excel
Obrázok 4 Ponuka základných funkcií

Výpočet funkcií pre nesúvislé oblasti

Môžeme sa stretnúť aj so situáciou, že potrebujeme vypočítať niektorú so základných funkcií pre nesúvislé oblasti. Na obrázku 5 je tabuľka, v ktorej by sme mohli chcieť vypočítať celkový súčet bodov pre všetkých študentov z testov A a C. Pri označovaní nesúvislých oblastí potrebujeme použiť klávesu Ctrl.

Vzorová tabuľka pre výpočet funkcií nesúvislých oblastí v MS Excel
Obrázok 5 Vzorová tabuľka

Údaje z obrázka 5 na skopírovanie
ŠtudentTest ATest BTest CPočet bodov
Alexej734858121
Dáša36569792
Malvína426347105
Ernest835849141
Rastislav659856163
 1. Označíme bunku, v ktorej chceme mať výsledok.
 2. Vyberieme funkciu, ktorú chceme použiť.
 3. Označíme oblasť C3:C7, potom stlačíme a podržíme Ctrl a vyznačíme oblasť F3:F7. Ak sú obidve oblasti označené pustíme Ctrl.
 4. Enterom potvrdíme funkciu.

Pri vyznačovaní väčšieho počtu oblastí držíme Ctrl až kým nemáme označené všetky oblasti. Postup platí pre všetky základné funkcie.

Zdieľať