Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Uloženie súboru (zošita)

Prácu v Exceli by sme si mali priebežne ukladať, minimálne vždy keď vykonáme nejaký dôležitý krok. Pri ukladaní môžeme vytvoriť nový súbor, alebo ukladať zmeny do existujúceho súboru.

Uloženie do nového súboru

Klikneme na Súbor v ľavej hornej časti Excelu (obrázok 1).

Príkaz na vstup do backstage v MS Excel
Obrázok 1 Príkaz súbor

Zo zobrazenej ponuky zvolíme možnosť “Uložiť ako” a mala by sa zobraziť ponuka na obrázku 2. Pod textom “Uložiť ako” sa nachádzajú možnosti:

  • Nedávne – zobrazí priečinky používané nedávno. Môžu byť rozdelené na tie, ktoré sme použili Tento týždeň, Minulý týždeň a Staršie.
  • OneDrive – Umožňuje ukladať súbory na OneDrive, ktorý slúži ako online úložisko, umožňuje synchronizáciu súborov vo viacerých zariadeniach a prístup k súborom odvšadiaľ kde je dostupný internet.
  • Toto PC – Ukladanie v predvolenom priečinku (najčastejšie Dokumenty).
  • Pridať miesto – Pridanie umiestnení v cloude SharePoint a OneDrive.
  • Prehľadávať – zobrazí okno na uloženie súboru.

Ponuka uložiť ako v MS Excel
Obrázok 2 Ponuka uložiť ako

Uložiť súbor môžeme viacerými postupmi:

Postup 1Postup 2

Kliknutím na príkaz
Príkaz na ukladanie Prehľadávať v MS Excel
sa zobrazí okno “Uložiť ako” (obrázok nižšie)

Okno Uložiť ako v MS Excel

V hornej polovici okna (biele pozadie) vyberáme umiestnenie ukladaného súboru a v spodnej zvolíme názov súboru a príkazom
Príkaz uložiť ako v MS Excel
potvrdíme uloženie súboru (zošita).

Využitím možnosti
Uloženie súboru cez možnosť toto PC v MS Excel
naľavo od tlačidla sa zobrazí ponuka na obrázku nižšie

Ponuka uložiť ako v MS Excel

Ak by sme chceli zmeniť umiestnenie ukladaného súboru, môžeme vyberať v zozname podpriečinkov aktuálneho priečinka. Z obrázka vyššie by sme mohli zvoliť napríklad BC, Faktúry alebo Obrázky. O úroveň vyššie v priečinkoch sa dostaneme tlačidlom
O úroveň vyššie v štruktúre priečinkov pri ukladaní v MS Excel

Zadáme názov súboru a uloženie potvrdíme príkazom
Príkaz uložiť v MS Excel

Kliknutím na aktuálne umiestnenie, kde sa uloží súbor sa zobrazí rovnaké okno “Uložiť ako” ako v postupe 1.
Príkaz na zmenu umiestnenia pri ukladaní súboru v MS Excel
Ukázaním kurzorom na aktuálne umiestnenie sa zobrazí celá cesta umiestnenia.

Z existujúcich súborov si môžeme vytvárať kópie použitím rovnakého postupu ako pri ukladaní nového súboru, tzn. výberom možnosti “Uložiť ako”. Ak sa budú nachádzať súbory (originál a kópia) v rovnakom priečinku, musia mať odlišné názvy.

Ukladanie existujúcich súborov

V existujúcich súboroch budeme hlavne chcieť uložiť len zmeny, ktoré sme vykonali. Ukladanie existujúcich súborov je oveľa jednoduchšie a môžeme používať jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1Postup 2Postup 3

Kliknutím na príkaz uložiť
Príkaz na rýchle uloženie zmien v MS Excel
v ľavej hornej časti okna Excelu (obrázok nižšie)

Časť okna MS Excel

Použitím klávesovej skratky Ctrl + S

Kliknutím na Súbor (obrázok nižšie)

Príkaz na vstup do backstage v MS Excel

A následným výberom možnosti Uložiť

Všetky 3 vyššie spomenuté postupy fungujú aj pri práci s neuloženým súborom, len dôjde k automatickému prepnutiu na možnosť “Uložiť ako” a budeme musieť zvoliť umiestnenie.

Informácia

Programy MS Office ukladajú predvolene (dá sa nastaviť vlastný interval, prípadne vypnúť) súbory každých 10 minúť. Napríklad pri výpadku prúdu a nechcenom vypnutí počítača sa po naštartovaní počítača a otvorení Excelu zobrazí okno s výzvou na obnovenie užívateľom neuložených súborov. Obnovenie súborov je vhodné prenechať skúsenejším užívateľom aby nedošlo k nechcenému zamietnutiu obnovenia súborov.

Pokročilé možnosti ukladania súborov budú uvedené v ďalšej lekcii o ukladaní a časom bude doplnený odkaz.

Zdieľať