Excel 1 – základy

Excel 1 – základy

Práca s bunkami a Pracovným priestorom

Pracovný priestor Excelu

Pracovný priestor Excelu nám umožňuje vytvárať tabuľky, grafy, spracovávať údaje a mnoho ďalšieho. Môžeme si všimnúť, že je rozdelený na jednotlivé riadky a stĺpce. Stĺpce sú pomenované pomocou písmen, stĺpce za písmenom Z sa označujú pomocou 2 prípadne 3 písmen. Postupnosť stĺpcov vypadá následovne: A, B, C, D, …, Z, AA, AB, … Riadky sú číslované od 1. Pracovný priestor je zobrazený na obrázku 1.

Zaujímavosť
Celkový počet stĺpcov je 16 384 (214) a celá postupnosť vypadá následovne: A, B, C, D, …, Z, AA, AB, …, ZZ, AAA, AAB, …, XFD.
Celkový počet riadkov je 1 048 576 (220)
Pravdepodobne sa k týmto limitom na základnej úrovni nikdy nedostanete 🙂

Pracovný priestor Excelu
Obrázok 1 Časť pracovného priestoru

Miesta kde sa pretínajú jednotlivé stĺpce a riadky voláme bunky. Každá bunka má svoj názov, ten vyplýva z názvu stĺpca a názvu riadka, v ktorom sa nachádza. Prvá bunka v pracovnom priestore má názov A1, na obrázku 1 je pomocou bunkového kurzora označená bunka C2. Názvy buniek budú podstatné napríklad pri používaní vzorcov a funkcií.

Označenie bunky a rozsahu

Aby sme do jednotlivých buniek mohli vkladať hodnoty, prípadne meniť ich nastavenia, potrebujeme bunky označiť. Označiť jednu bunku môžeme pomocou ľavého tlačidla na myške a na vybranú bunku sa presunie bunkový kurzor. Bunkový kurzor môžeme posúvať aj pomocou šipiek na klávesnici, tento spôsob nie je ideálny a v lekcii … je ukázaný lepší postup pre rýchlejšie zadávanie záznamov.

Ak máme označenú bunku môžeme do nej vložiť akýkoľvek údaj, tak že začneme písať na klávesnici. Automaticky sa v bunke zobrazí klávesový kurzor (zvislá blikajúca čiarka).

Informácia
Mnoho užívateľov Excelu má tendenciu pri zadávaní údajov 2-krát kliknúť ľavým tlačidlom do bunky, alebo kliknúť do Riadka vzorcov (zvýraznený na obrázku 2), ani jedno z toho nie je nutné a stačí len začať písať text alebo hodnotu do bunky.

Riadok vzorcov MS Excel
Obrázok 2 Zvýraznený Riadok vzorcov červenou farbou

Úloha 1
Do buniek E4, B10 a H12 zadajte ľubovoľný text a do buniek A4, C1 a D9 ľubovoľné čísla.

Ak potrebujeme nastaviť súčasne viac buniek, môžeme označiť väčší rozsah tak, že stlačíme a držíme ľavé tlačidlo od prvej bunky a ťaháme po poslednú bunku, ktorú chceme označiť. Takto vieme označiť len oblasti v tvare obdĺžnika. Na obrázku 3 je označená oblasť buniek B2:H10. Na obrázku aj vidno, že jedna z buniek B2 nie je zafarbená ako zvyšné bunky vo vyznačenej oblasti. Táto bunka je aktívna a samozrejme patrí do označenia. Pokiaľ by sme začali písať ľubovoľný text tak sa bude vkladať do aktívnej bunky.

Označená oblasť buniek
Obrázok 3 Označená oblasť buniek B2:H10

Označenie nesúvislých oblastí

Excel umožňuje označovať aj oblasti, ktoré nemajú obdĺžnikový tvar, prípadne nesúvislé oblasti. Do označovania potrebujeme zapojiť klávesu Ctrl. Najskôr označíme prvú oblasť bez Ctrl a každú ďalšiu pridáme pomocou ľavého tlačidla na myške za súčasného držania Ctrl. Týmto spôsobom si môžete skúsiť označiť podobnú oblasť ako vidíte na obrázku 4.

Označené nesúvislé oblasti
Obrázok 4 Označené nesúvislé oblasti pomocou Ctrl

Rozširovanie stĺpcov a riadkov

Predvolená šírka buniek nie je veľká a keby sme do niektorých z nich napísali celé meno alebo iný dlhší text, tak bude zadaný text presahovať do bunky napravo prípadne aj do viacerých. Na obrázku 5 je uvedený príklad presahujúceho textu. Aj keď bol text zadaný len do bunky B2 na obrázku je vidno, že sa zobrazuje aj v bunkách C2 a D2. Text je obsahom len bunky B2 a v ďalších bunkách sa zobrazil, pretože ďalšie bunky nič neobsahujú. Ak by sme do bunky C1 zadali nejaký údaj, text v bunke B2 by sa nezobrazil celý, ale zobrazila by sa len tá časť, ktorá sa zmestí do bunky. Celý text si môžeme zobraziť rozšírením stĺpca B, postup je pod obrázkom 5. Keďže možností pre rozšírenie stĺpca je viac, tak sú zobrazené v jednotlivých záložkách.

Informácia
Možno ste si všimli, že veľkosť buniek, názvov stĺpcov a riadkov, tzn. celého pracovného priestoru na obrázku 5 je väčšia ako na predchádzajúcich obrázkoch. Veľkosť pracovného priestoru sa dá meniť pomocou lupy v pravej spodnej časti Excelu klikaním na + alebo -.

Text presahujúci stĺpec
Obrázok 5 Text presahujúci stĺpec

3 postupy pre zmenu šírky stĺpca:

Postup 1Postup 2Postup 3

Medzi jednotlivými názvami stĺpcov sa nachádza zvislý oddeľovač (zvýraznený na obrázku 6). 2-násobným kliknutím ľavým tlačidlom myšky na oddeľovač medzi stĺpcami B a C sa automaticky rozšíri stĺpec B, tak aby sa všetky údaje v danom stĺpci zobrazili kompletné. Ak sa zobrazí kurzor ako vidíme nižšie sme na správnom mieste pre rozširovanie stĺpca.
Kurzor Excelu pre rozšírenie stĺpca

Medzi jednotlivými názvami stĺpcov sa nachádza zvislý oddeľovač (zvýraznený na obrázku 6). Uchopením oddeľovača ľavým tlačidlom na myške a posúvaním môžeme zvoliť šírku stĺpca, ktorá nám najviac vyhovuje. Narozdiel od postupu 1 môžeme rozšíriť stĺpec len tak aby sa zobrazila dostatočná časť z textov a nie celá. Ak sa zobrazí kurzor ako vidíme nižšie sme na správnom mieste pre rozširovanie stĺpca.
Kurzor Excelu pre rozšírenie stĺpca

Klikneme na názov stĺpca pravým tlačidlom na myške a zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberieme Šírka stĺpca…, zobrazí sa okno na obrázku nižšie.

Nastavenie šírky stĺpca v Exceli

Zvislý oddeľovač stĺpcov
Obrázok 6 Zvislý oddeľovač stĺpcov zvýraznený červeným obdĺžnikom

Tie isté postupy fungujú aj pre zmenu výšky riadkov, akurát použijeme oddeľovače medzi jednotlivými riadkami a klikáme na názvy riadkov.

Informácia

Pri zadávaní šírky stĺpca alebo výšky riadka pomocou číselnej hodnoty (Postup 3), nemusí byť hneď jasné čo dané čísla znamenajú.
Číslo pri nastavení šírky stĺpca vyjadruje počet znakov, ktoré sa zmestia do bunky.
Číslo pri nastavení výšky riadka vyjadruje počet pixelov.

Úprava obsahu v bunke

Na obrázkoch 5 a 6 je v bunke B2 chybný text. Pre opravu textu označíme bunku a môžeme použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

  1. Stlačíme na klávesnici F2 a klávesový kurzor sa zobrazí na konci textu.
  2. Klikneme ľavým tlačidlom na Riadok vzorcov (zvýraznený na obrázku 2) a upravíme text v riadku vzorcov.
  3. 2-krát klikneme ľavým tlačidlom na bunku, v ktorej chceme opraviť text a klávesový kurzor sa zobrazí priamo v bunke.
Zdieľať